june, 2022

25jun9:00 am5:00 pmMANAGING MOVEMENT: IMPAIRMENTS OF THE LOWER LEG – KINETIC CONTROL (KC)

Event Details

'Fizjoterapia

Patologie koñczyny dolnej s± powszechne i problematyczne zarówno u osób starszych, jak i u m³odzie¿y szczególnie aktywnie uprawiaj±cej sport. Zastanawiaj±ce jest w jaki sposób obci±¿enie i jako¶æ wykonywanego ruchu oraz uwarunkowania strukturalne czy antropometria przek³adaj± siê na etiologiê, powtarzalno¶æ i nawroty tych w³a¶nie zaburzeñ?

Szkolenie daje umiejêtno¶ci oceny struktury i funkcji oraz koryguje powszechnie wystêpuj±ce problemy w obrêbie kolana i stopy:

  • zwyrodnienia stawu udowo-piszczelowego,
  • zespó³ bólowy w obrêbie stawu rzepkowo-udowego,
  • niestabilno¶æ stawu kolanowego,
  • niestabilno¶æ stawu skokowego,
  • konflikt w obrêbie stawu skokowego górnego i dolnego,
  • paluch sztywny

Dziêki uporz±dkowanej ocenie ruchu pod k±tem uwarunkowañ strukturalnych i funkcjonalnych fizjoterapeuta jest w stanie skorygowaæ zaburzenia motoryczne jak i poprowadziæ trening w celu eliminowania dysfunkcji i bólu. Celem samym w sobie nie jest tylko i wy³±cznie pozbycie siê bólu i patologii, ale przede wszystkim korekcja zaburzenia funkcji ruchowej w koñczynie dolnej.

Proces oceny ruchu pozwala traktowaæ ka¿d± dysfunkcjê i patologiê w sposób indywidualny. Szkolenie wspierane jest klinicznym rozumowaniem relacji struktury, funkcji i biomechaniki; dziêki czemu mo¿liwe jest wdro¿enie odpowiednio dobranych korekcji ruchowych, które s± mierzalne, powtarzalne i ³atwo dostêpne dla ka¿dego pacjenta.

 

 

ZAREJESTRUJ SIÊ

 

 

————————————————————————————————————-

Part of our Masterclass Series, this module details a comprehensive clinical framework of movement assessment and retraining to tackle both common and not so common presentations of the knee, ankle and foot.

The main focus of this course is to supply the ‘hands on’ skills to use movement as the tool of assessment and retraining to manage leg, thigh, patella-femoral, shin pain and foot pain.

This course develops skills of movement evaluations, looking at the co-ordination patterns and muscle recruitment strategies that represent the building blocks of the full gait cycle.

more

Time

(Saturday) 9:00 am - 5:00 pm(GMT+01:00) View in my time

Location

FIZJO-SPORT | Gdañsk

Organizer

dr Michal Hadala